Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu obce
Mgr. Miroslav Verčimák - 0907 530 638

Poslanci Obecného zastupiteľstva:
 1. Janka Krupová - 0915 992 690
 2. Bc. Danka Vojtová - 0901 790 804
 3. Ján Holoďák - 0917 478 417
 4. Jozef Slávik - 0907 535 612
 5. Ing. Miloslava Pankuchová - 0903 493 942
 6. František Vavrek - 0905 578 243

Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledovné úlohy:
 • schvaľuje Organizačný poriadok obecného úradu,
 • určuje vnútornú organizáciu obecného úradu,
 • rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami,
 • schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a finančných zdrojov obce a kontroluje finančné hospodárenie s ním,
 • schvaľuje Pracovný poriadok obecného úradu,
 • schvaľuje rozpočet obce vrátane časti týkajúcej sa obecného úradu - jeho zmeny a kontroluje jeho čerpanie.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o dalších veciach, pokiaľ je toho názoru, že je to v dôležitom obecnom záujme.

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť