Správne poplatky

Správne poplatky obec Lada stanovuje podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien.

Sadzobník najčastejších správnych poplatkov:

I. časť
VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2
Osvedčenie odpisu ( fotokópie ), výpisu alebo inej písomnej informácie  1,50  €
(za každú začatú stranu  - len v slovenskom jazyku )
Položka 3
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise ( za každý podpis ) 1,50 €
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte 5  €
Prihlásenie k pobytu ( trvalý, prechodný ) 5 € / 1 osoba
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16,50 eur

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme,
  - napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
 3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Tento poplatok je potrebné vybrať pri sťažnostiach občanov, kde je potrebné vykonať miestne zisťovanie – štátny stavebný dohľad.

III. ČASŤ
  PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný......................................................................................................................1, 50 €
b) mesačný......................................................................................................................3,00 €
c) ročný............................................................................................................................7,00 €
d) trojročný......................................................................................................................17,00 €

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto  položky sú oslobodení žiaci a študenti  stredných  a  vysokých  škôl  študijných odborov  s  výučbou  rybárstva,  zamestnanci štátnej správy  s ústredným  riadením rybárstva,  ktorí majú  v pracovnej  zmluve  aktívne  vykonávanie rybárstva, odborní  zamestnanci  na  úseku  rybárstva,  ak majú vykonávanie  rybárstva vo  svojej pracovnej  zmluve, zamestnanci  Slovenského rybárskeho  zväzu, rybárski hospodári a  ich zástupcovia a  osoby ustanovené ako rybárska  stráž  po  predložení  potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
 2. Od  poplatku  podľa   tejto  položky  sú  oslobodení cudzinci,  ktorí  prídu  do  Slovenskej republiky na pozvanie  alebo  so  súhlasom  prezidenta Slovenskej republiky,   Národnej   rady   Slovenskej  republiky a vlády Slovenskej republiky.
 3. Od poplatku podľa tejto  položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

Správne poplatky platné od 1.1.2013 podľa zák. č. 439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V. časť
Stavebná správa

Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 1. pre fyzickú osobu 40 eur
 2. pre právnickú osobu 100 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie

 1. na stavbu rodinného domu 50 eur
 2. na stavbu bytového domu 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35 eur
 2. bytových domov 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na  individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská 30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 50 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská 50 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 • do 50 000 eur vrátane 100 eur
 • nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 200 eur
 • nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 400 eur
 • nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 600 eur
 • nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 800 eur
 • nad 10 000 000 eur 1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 50 eur
Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 1. právnickú osobu 100 eur
 2. fyzickú osobu 30 eur

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

 1. právnickú osobu 50 eur
 2. fyzickú osobu 20 eur

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 1. právnickú osobu 30 eur
 2. fyzickú osobu 10 eur

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80 eur
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby 10 eur
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30 eur
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie

 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 30 eur
 2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre právnickú osobu 50 eur fyzickú osobu 20 eur
 3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
 • do 15 m2 vrátane 60 eur
 • od 15 m2 do 40 m2 vrátane 200 eur
 • nad 40 m2 430 eurterénnych úprav pre právnickú osobu 100 eur fyzickú osobu 20 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 20 eur

Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
 3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 1. rodinný dom 35 eur
 2. bytový dom 120 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25 eur
 2. bytových domov 50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 20 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 20 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská 20 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská 30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 • do 50 000 eur vrátane 60 eur
 • nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 120 eur
 • nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 250 eur
 • nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 400 eur
 • nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 530 eur
 • nad 10 000 000 eur 660 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

X. časť
Životné prostredie

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu na výrub drevín:

 1. fyzická osoba                  10 eur
 2. právnická osoba             100 eur.

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť