Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie k trvalému pobytu

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze, ak ide o maloleté dieťa do 15 rokov, predkladá zákonný zástupca jeho rodný list,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace, ak nemá občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti nie starší ako 3 mesiace,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  - ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  - ide o prihláseniu nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
  - ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
  - vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
 • vyplni a podpíse prihlasovací lístok na trvalý pobyt a uvedie na ňom údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme,
 • vyplni a podpíse odhlasovací lístok z trvalého pobytu.


Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt a odhlasovací lístok z trvalého pobytu. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.

Prihlásenie k prechodnému pobytu

Občan je povinný pri hlásení prechodného pobytu predložiť:
 • platný občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
  - ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  - ide o prihláseniu nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi na neurcitú dobu,
  - ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dietata vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
  - vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej čast v nájme, potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne,
 • občan trvalo zijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
 • vyplni a podpíse prihlasovací lístok na prechodný pobyt a uvedie na ňom údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byt najviac pät rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť prechodný pobyt jeden z tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti. Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi

Vlastník alebo spoluvlastník môže dať návrh na zrušenie trvalého pobytu

 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • ak občan nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu, ktorý má nájomnú zmluvu uzavretú na neurčitú dobu
 • ak budova zanikla.

Občanovi, ktorý dáva návrh na zrušenie trvalého pobytu budú bližšie informácie poskytnuté priamo na ohlasovni, príp. prostredníctvom e-mailovej pošty na adrese zamestnanca ohlasovne: podatelna@obeclada.sk

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť