Profil verejného obstarávateľa

Obec Lada v súlade s ustanovením § 155, ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje na svojom webovom sídle tento profil verejného obstarávateľa, ktorý bude prevádzkovať do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a vytvorení svojho profilu na ňom. Prístup k informáciám je cez záložku na hlavej lište webového sídla obce Lada pod názvom Verejné obstarávanie.

Obec Lada je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona v súlade s internými predpismi obce. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní budú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.

Informácie v profile bude verejný obstarávateľ uverejňovať v členení podľa povinností vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní (v skratke „ZVO“) nasledovne:

  • Informácia podľa § 9, ods. 9 ZVO – zákazka s hodnotou 1000 a viac €
  • Informácia podľa § 21, ods. 2 ZVO – správa o zákazke
  • Informácia podľa § 41, ods. 1 ZVO – otváranie ponúk
  • Informácia podľa § 49, ods. 1 ZVO – súťaže, zmluvy, informácie
  • Informácia podľa § 99, ods. 1 ZVO – súhrnná správa o zákazkách
  • Informácia podľa § 136, ods. 9 ZVO – námietky

Verejný obstarávateľ: Obec Lada
Sídlo: Lada 240, 082 12 Kapušany
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Hudák, starosta obce
IČO: 00327336, DIČ: 2021225558

Finančné limity platné a účinné od 1. júla 2013 (§ 155m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní)

Pravidlá a postupy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013 (§ 155m ods. 12 a 13 zákona o verejnom obstarávaní)

Verejné obstarávanie rok 2013 od 01.07.2013

Nadlimitné zakázky

p.č Predmet zakázky Predbežné oznámenie Postup Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Informácia podľa § 49 a

Podlimitné zakázky

p..č Predmet zakázky Predbežné oznámenie Postup Vyhlásenie VO Otváranie ponú k Informácia o výsledku VO Informácia podľa § 49 a

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť