Starosta

PhDr. Ingrid Doležalová, zastupujúca starostka obce
obeclada@gmail.com

 1. Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
 2. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.
 3. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
 4. Starosta je voleným orgánom obce a volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách. Voľbou do funkcie starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer. Na pracovnoprávne postavenie starostu sa vzťahuje osobitný právny predpis.
 5. Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
 • vykonáva správu obce v súlade so zákonmi, Štatútom obce Lada, organizačným poriadkom a Všeobecne záväznými nariadeniami obce,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, Štatútom obce Lada alebo organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • schvaľuje výdavkové položky (doklady, faktúry),
 • v pracovnoprávnych a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie,
 • udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach,
 • schvaľuje podanie žalôb.

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
Starosta
§ 13

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.5)
 2. Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
 3. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
  a) poslanca,
  b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  d) predsedu samosprávneho kraja,
  e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
  f) podľa osobitného zákona.10b)
 4. Starosta
  a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
  b) vykonáva obecnú správu,
  c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
 5. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 6. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
 7. Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
 8. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
 9. Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak
  a) poruší nariadenie,
  b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
  c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
 10. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15) Výnos pokút je príjmom obce.
 11. Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.11)
 12. Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť