Obec Lada rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Výkon menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Zabezpečenie prevádzkovania pohrebiska osobou odborne spôsobilou s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Medek - kvetinárstvo a pohrebná služba
0.00 €
Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Lada
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Výkon menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2019, audit súladu výročnej správy, audit hospodárenia obce za rok 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
650.00 €
Balíček Zborovňa Komplet Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0.00 €
Dodanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: LUNYS, s.r.o.
0.00 €
Dodanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: LUNYS, s.r.o.
0.00 €
Predaj tovaru-potraviny Odb.: Obec Lada
Dod.: LUNYS, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: Rímskokatolícka farnosť sv. Martina v Kapušanoch
Dod.: Obec Lada
200.00 €
Úrazové poistenie podľa § 12 zákona 417/2013 Z.z. Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
3.25 €
Výkon menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zrušenie spoločného školského obvodu základnej školy Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Šarišská Poruba
0.00 €
Úprava ceny k tarife M3 Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Zľava vo výške 10% z Cenníka elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Úhrada nákladov na žiaka v CVČ na rok 2020 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
100.00 €
Úhrada nákladov za žiaka v SCVČ ELBA Odb.: Obec Lada
Dod.: Súkromné centrum voľného času ELBA
100.00 €
Udelenie súhlasu-licencie Používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods. 4, písm. f) Autorského zákona Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO Trade s.r.o.
0.00 €
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ pri MŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: VIJOFEL trade s.r.o.
0.00 €
Nájom nebytového priestoru Odb.: Lesemi UK, s.r.o.
Dod.: Obec Lada
0.00 €
Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
3.25 €
Vykonávanie činnosti preventivára požiarnej ochrany obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO Trade s.r.o.
240.00 €
Ochrana pred požiarmi a BOZP Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO Trade s.r.o.
480.00 €
Prenájom časti nehnuteľnosti-budovy garáže Odb.: Lesemi UK, s.r.o.
Dod.: Obec Lada
4752.00 €
Prenájom časti nehnuteľnosti-budovy garáže Odb.: ZANTEO STAV s.r.o.
Dod.: Obec Lada
1200.00 €
Poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
Združená dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
3.25 €
Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Lada
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Kolektívna zmluva Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský odborový zväz verejnej správy so sídlom v Kapušanoch
0.00 €
Združená dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Komunál-Servis, s.r.o.
0.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
0.00 €
Zber a odvoz kuchynského odpadu z MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
15.00 €
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu s asistenciou Odb.: Obec Lada
Dod.: AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
64.20 €
Rekonštrukcia chodníkov v miestnej časti "Sklady - CH5,CH6" Odb.: Obec Lada
Dod.: Kaping s.r.o.
63385.63 €
Dodanie ovocia pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
0.00 €
Dodanie ovocia pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: JUDr. Michal Kizák, advokát
0.00 €
Zabezpečenie ochrany osobných údajov sprostredkovateľom v inform.systéme "Virtuálna knižnica" Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: JUDr. Dušan Remeta
0.00 €
Krátkodobé cestovné poistenie-zájazd do Maďarska Odb.: Obec Lada
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
2.20 €
Krátkodobé cestovné poistenie-zájazd do Maďarska Odb.: Obec Lada
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
63.42 €
Prenájom nebytového priestoru - 24 m2 Odb.: Ľubomír Dzurja - L-MONT
Dod.: Obec Lada
102.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
"Lada - prístavba materskej školy" Odb.: Obec Lada
Dod.: Kaping s.r.o.
19678.94 €
Výkon činnosti poradného konzultanta zodpovednej osoby zamestnávateľa Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie dodávky mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ a pre žiakov v ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Organika s.r.o.
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti-pozemku Odb.: Dávid Bekeč
Dod.: Obec Lada
504.00 €
Poskytovanie služby s názvom Periskop pre riaditeľov škôl prostredníctvom online informačného portálu Odb.: Obec Lada
Dod.: Periskop s.r.o.-člen Komensky Group
0.00 €
Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Lada
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Telekomunikačné služby pre MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Telekomunikačné služby pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ pri MŠ Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: VIJOFEL trade s.r.o.
0.00 €
Audit účtovnej závierky k 31.12.2018, overenie výročnej správy za rok 2018 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
650.00 €
Výkon menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zber a preprava použitého šatstva Odb.: Obec Lada
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
180.00 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vydanie certifikátu k podpisovaniu rozhodnutí riaditeľky ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský zväz záhradkárov - MO Lada
200.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Evanjelický cirkevný zbor a.v.
200.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina
200.00 €
Úhrada nákladov na žiaka v CVČ na rok 2019 Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
50.00 €
Nestranné zistenie stavu multifunkčného ihriska a vydanie kontrolného protokolu Odb.: Obec Lada
Dod.: EKOTEC, spol. s.r.o.
173.76 €
Dodávka stravy pre dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
0.00 €
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.7.2009 Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
0.00 €
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Dodávka potravinárskeho tovaru v množstve a druhu podľa objednávok kupujúceho Odb.: Obec Lada
Dod.: TAURIS, a.s., RYBA Košice, spol.s.r.o.
0.00 €
Dodávka elektriny - budova garáže Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Úhrada nákladov za žiaka v SCVČ ELBA Odb.: Obec Lada
Dod.: Súkromné centrum voľného času ELBA
50.00 €
Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Lada
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Udelenie súhlasu-licencie Používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods. 4, písm. f) Autorského zákona Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0.00 €
Prenájom nebytového priestoru - časť budovy garáže Odb.: Lesemi UK, s.r.o.
Dod.: Obec Lada
4752.00 €
Prenájom nebytového priestoru - časť budovy garáže Odb.: ZANTEO STAV s.r.o.
Dod.: Obec Lada
1200.00 €
Verejná telefónna služba, Magio internet Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Poskytovanie fin.príspevkov úradom zamestnávateľovi na mentorované zapracovanie a prax Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poradenská služba pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
150.00 €
Aktivácia účastníckeho programu Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
6.50 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
3.25 €
Právne služby Odb.: Obec Lada
Dod.: JUDr. Dušan Remeta
42.00 €
Plnenie úloh dobrovoľného hasičského zboru Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
0.00 €
Otvorenie a vedenie bežného účtu pre depozitné produkty Odb.: Obec Lada
Dod.: VÚB,a.s.
0.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG
1198.33 €
Aktivácia účastníckeho programu Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Právna pomoc Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Zuzana Nováková
0.00 €
Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Oprava miestnych komunikácií v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: ASFALTY Prešov - Radovan Lelák
1785.00 €
Dodávka programového vybavenia "Štatistika-Trexima" Odb.: Obec Lada
Dod.: IFOsoft s.r.o.
33.00 €
Dodávky ovocia pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
0.00 €
,,Lada- Rekonštrukcia chodníkov v miestnej časti ,,Sklady"- CH3, CH4" Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. Karol Petz
600.00 €
Dodávka ovocia pre ŠJ MŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
0.00 €
Triedený zber v obci Odb.: Obec Lada
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Prenájom pozemkov Odb.: Obec Lada
Dod.: Poľnohospodárske družstvo
37.30 €
Lada, Rekonštrukcia chodníkov v miestnej časti ,,Sklady" - CH3, CH4 Odb.: Obec Lada
Dod.: Interbau s.r.o.
61990.42 €
Krátkodobé cestovné poistenie-zájazd Maďarsko Odb.: Obec Lada
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
41.32 €
Nové odberné miesto Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
0.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
0.00 €
Spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
0.00 €
Audit Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
650.00 €
Spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
0.00 €
Spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
0.00 €
Spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
0.00 €
Preventivár obce, BOZP, pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
160.00 €
Obstarávanie služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
1.20 €
Vykonávanie MOS § 12 Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dodávka a realizácia stavebných prác ,,Lada- autobusová zastávka" Odb.: Obec Lada
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
60826.37 €
Dohoda o vykonávaní MOS §10 Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Odb.: Obec Lada
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Verejné obstarávanie - výber dodávateľa služieb na zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: Mgr. Patrícia Popovičová
150.00 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
141.00 €
Oprava havarijného stavu medenej strechy po odcudzení medeného plechu Odb.: Obec Lada
Dod.: Ľubomír Ňachaj - Klampiarske práce
2913.00 €
Úrazové poistenie počas vykonávania MOS § 10 Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
6.50 €
Úrazové poistenie počas vykonávania MOS §12 Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
9.75 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský zväz záhradkárov - MO Lada
200.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Evanjelický cirkevný zbor a.v.
200.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina
200.00 €
Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby - Lada - autobusová zastávka Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. Karol Petz
800.00 €
Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Lada
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Otvorenie a vedenie bežného účtu pre depozitné produkty Odb.: Obec Lada
Dod.: VÚB,a.s.
0.00 €
Spolufinancovanie nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti Odb.: Obec Lada
Dod.: Súkromné centrum voľného času ELBA
50.00 €
Poskytnutie dotácie na žiaka Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
50.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí PREŠOV-ŠARIŠ
20.00 €
Poskytovanie stravy pre starobných dôchodcov Odb.: Obec Lada
Dod.: Peter Sabo
2.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu - Rekonštrukcia chodníkov v miestnej časti Sklady - CH3, CH4 Odb.: Obec Lada
Dod.: VÁHOPROJEKT, s.r.o.
960.00 €
Audit účtovnej závierky a overenie výročnej správy za rok 2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
650.00 €
Kontrola detských ihrísk Odb.: Obec Lada
Dod.: EKOTEC, spol. s.r.o.
373.80 €
Magio Internet L - VDSL Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt ,,Lada- autobusová zastávka" Odb.: Obec Lada
Dod.: VÁHOPROJEKT, s.r.o.
2544.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Energie2, a.s.
0.00 €
Prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. František Končár
910.00 €
Poistné pre občanov obce Lada na zájazd do Maďarska Odb.: Obec Lada
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
47.52 €
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
4226.58 €
Úrazové poistenie § 50j - Onder Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
8.00 €
Magio internet XL - VDSL Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy Odb.: Obec Lada
Dod.: Adriana Čarnogurská
1.00 €
Zabezpečenie dohody menšie obecné služby Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úrazové poistenie UoZ Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
8.00 €
Úrazové poistenie UoZ Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
8.00 €
Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Lada
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
8453.16 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Lada - výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. Karol Petz
500.00 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
32852.46 €
Dohoda § 10 pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Zvýšenie bezpečia obyvateľov obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: EMPEMONT Slovakia s.r.o.
17638.80 €
Výpožička podperných bodov NN Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský zväz záhradkárov miestna organizácia Lada, Predseda Kvetoslav Hudák
200.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Evanjelický cirkevný zbor a.v.
200.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina
200.00 €
Zvýšenie bezpečia obyvateľov obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov
10000.00 €
Zabezpečenie a spracovanie podkladov pri obstarávaní ,,Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Lada 2017" Odb.: Obec Lada
Dod.: STANIM s.r.o.
450.00 €
Vypracovanie Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Ateliér URBEKO s.r.o.
3960.00 €
Tanečná zábava v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0.00 €
Verejné obstarávanie - zvoz, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí PREŠOV-ŠARIŠ
300.00 €
Verejné obstarávanie - dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí PREŠOV-ŠARIŠ
100.00 €
Verejné obstarávanie - dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí PREŠOV-ŠARIŠ
100.00 €
Spracovanie projektového zámeru žiadosti o NFP - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: MJM Group s.r.o.
2000.00 €
Prevod nehnuteľnosti parc. č. 559/2 Odb.: Obec Lada
Dod.: Pavol Szentivanyi
144.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Zriadenie účtu na príjem a čerpanie dotácie z RVPK2016 Odb.: Obec Lada
Dod.: PRIMA banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zmena v poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Popis systému triedeného zberu Odb.: Obec Lada
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Nový zákon o odpadoch Odb.: Obec Lada
Dod.: Združenie obcí EKOTORYSA
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
50.00 €
Úrazové poistenie pracovníkov MOS Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
13.00 €
Úrazové poistenie pracovníkov MOS Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
6.50 €
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom Odb.: Obec Lada
Dod.: AVE Východ s.r.o.
450.54 €
Poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Košice
50.00 €
Otvorenie a vedenie bežného účtu pre depozitné produkty Odb.: Obec Lada
Dod.: VÚB,a.s.
0.00 €
Projektová dokumentácia - ,,Rozšírenie kapacít MŠ Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: mArchus Plus, s.r.o.
950.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Bardejov
50.00 €
Prenájom vyhradeného priestoru na umiestnenie bannera Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
150.00 €
Prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v intraviláne obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský pozemkový fond
40.00 €
Príspevok na činnosť správcu IS DCOM Odb.: Obec Lada
Dod.: DataCentrum elektornizácie územnej samosprávy SLOVENSKA
1.00 €
,,Osvetlenie multifunkčného ihriska" a ,,Zásuvky pre vianočnú výzdobu na betónové stĺpy" Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
4008.79 €
Poskytovanie verjných služieb - Biznis linka S Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Poskytovanie verjných služieb - Biznis linka S Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Program Max 40 eur + telefón Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP Odb.: Obec Lada
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
89902.55 €
Magio internet - XL Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Rekonštrukcia MK v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing. Marek Medoň
1900.00 €
Cestovné poistenie účastníkov zájazdu do Maďarska Odb.: Obec Lada
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
57.37 €
Darovanie pomôcok pre ZŠ Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií SR
0.00 €
Doplnenie článku 5.1 zmluvy o poskytovaní služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
130.00 €
Zmena článku 5.1. mandátnej zmluvy Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
70.00 €
Prenájom poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa v k.ú. Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Poľnohospodárske družstvo
25.31 €
Rámcová dohoda OZV Odb.: Obec Lada
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Vybudovanie betónového základu pre náhrobné kamene na spoločnej časti cintorína na 8 hrobových miest a na katolíckej časti cintorína na 6 hrobových Odb.: Obec Lada
Dod.: STAVCER s.r.o.
2497.64 €
Vykonávanie MOS Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava štruktúry webstránky Odb.: Obec Lada
Dod.: webex media, s.r.o.
636.00 €
Elektronická komunikácia a poskytovanie iných elektronických služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
0.00 €
Vykonávanie MOS Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Ľudová veselica - použitie hudobných diel Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie CVČ Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Košice
50.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský zväz záhradkárov miestna organizácia Lada, Predseda Kvetoslav Hudák
200.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Lada
Dod.: Evanjelický cirkevný zbor a.v.
200.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Lada
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina
200.00 €
Nákup mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Lada
Dod.: Noema s.r.o.
0.00 €
Audit obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
650.00 €
Úrazové poistenie - menšie obecné služby Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
29.25 €
Poskytnutie odbornej a poradenskej činnosti Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
6.00 €
Gigaset A220 - prenosná pevná linka Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
Svetelnotechnické meranie Odb.: Obec Lada
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
2099.52 €
Zmluva o budúcej zmluve Odb.: Obec Lada
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Poskytovanie služieb IS DCOM Odb.: Obec Lada
Dod.: DataCentrum elektornizácie územnej samosprávy SLOVENSKA
0.00 €
Otvorenie a vedenie bežného účtu Odb.: Obec Lada
Dod.: VÚB,a.s.
0.00 €
Zrušenie odberných miest Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
0.01 €
Úhrada nákladov CVČ na žiaka s trvalým pobytom v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Júlia Škopová
50.00 €
Rekonštrukcia a moderniácia verejného osvetlenia v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Ján Maník
0.00 €
Stavebný dozor pri realizácii stavby - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
500.00 €
Rekonštrukcia a modrnizácia verejného osvetlenia v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
94710.08 €
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Ján Maník
102152.00 €
Dodatok č. 1 Odb.: Obec Lada
Dod.: DataCentrum elektornizácie územnej samosprávy SLOVENSKA
0.00 €
Grantový účet Odb.: Obec Lada
Dod.: PRIMA banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií a odstavnej plochy pre bicykle pre účely multifunkčného ihriska – 1 etapa, prístupový chodník k MI Odb.: Obec Lada
Dod.: DLC s.r.o.
3382.57 €
Zákazka: ,,Bezpečná obec Lada - osvetlenie priechodov pre chodcov" Odb.: Obec Lada
Dod.: ELITT - Tomáš Tomčík
9984.48 €
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtových prostriedkov MV SR na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality ,,Bezpečná obec Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: MV SR - Okresný úrad Prešov
8000.00 €
Poskytovanie údajov z evidencie SHR elektronickou formou Sociálnej poisťovni Odb.: Obec Lada
Dod.: Sociálna posiťovňa
0.00 €
Komplexné zabezpečenie verejného obstarávania a činnosti s ním spojené Odb.: Obec Lada
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
700.00 €
Zriadenie účtu - Prevencia kriminality na rok 2015 Odb.: Obec Lada
Dod.: PRIMA banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie a realizácia menších obecných služieb pre evidovaného nezamestnaného, ktorému sa poskytuje hmotná núdza Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP a externý manažment projektu Odb.: Obec Lada
Dod.: RamontBuilding s.r.o.
800.00 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Lada
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Prenájom pozemku Obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Bytovka Lada 242
1.00 €
Poskytovanie komunikačných služieb, informačných služieb, elektronických služieb, výpožička výpočtovej techniky - hardvérové a softvérové vybavenie Odb.: Obec Lada
Dod.: DataCentrum elektornizácie územnej samosprávy SLOVENSKA
0.00 €
Poskytovanie poradenských služieb pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Lada
Dod.: Alena Galbavá
600.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Lada
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina
150.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský zväz záhradkárov miestna organizácia Lada, Predseda Kvetoslav Hudák
150.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Lada
Dod.: Evanjelický cirkevný zbor a.v.
150.00 €
Vypracovanie Programu rozvoja obce Lada na roky 2015-2020 Odb.: Obec Lada
Dod.: mArchus Plus, s.r.o.
645.00 €
Požitie hudobných diel a usporiadanie 9. obecného plesu v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0.00 €
Dodávka stravných kupónov Odb.: Obec Lada
Dod.: VAŠA Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Dodávka elektriny odberateľovi Odb.: Obec Lada
Dod.: Lumius Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie - menšie obecné služby Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
35.75 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Aktivácia účastníckeho programu Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky, audit výročnej správy a audit hospodárenia obce Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
650.00 €
Plnenie úloh dobrovoľného hasičského zboru dobrovoľným hasičským zborom v Kapušanoch Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
0.00 €
Realizácia MOS Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Spolufinancovanie nákladov CVČ na rok 2015 Odb.: Obec Lada
Dod.: Júlia Škopová
50.00 €
Vykonanie pracovnej zdravotnej služby,činnosť OPP a BOZP, preventivár POO Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
130.00 €
Jednorázové poistné Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
3.25 €
Biznis linka 50 Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Biznis linka 50 Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Magio internet L - ADSL Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.00 €
Prenajatie nehnuteľnosti pre umiestnenie telekomunikačného zariadenia Odb.: Obec Lada
Dod.: WI-NET instal s.r.o.
210.00 €
Dodávka a realizácia stavebných prác na stavbu ,,Rekonštrukcia chodníkov na ulici pri MŠ-CH2" Odb.: Obec Lada
Dod.: OVO-MONT spol. s.r.o.
23846.51 €
Realizácia prác ,,Kamerový systém" Odb.: Obec Lada
Dod.: Alfa Bardejov s.r.o.
5302.90 €
Realizácia stavebných prác stavby ,,Rekonštrukcia strechy OcÚ a obchodu OcÚ - FATRAFOL" Odb.: Obec Lada
Dod.: Interbau s.r.o.
13104.77 €
Realizácia stavebných prác stavby ,,Oplotenie cintorína" Odb.: Obec Lada
Dod.: Kaping s.r.o.
11941.81 €
Realizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Verejné obstarávanie - Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí PREŠOV-ŠARIŠ
100.00 €
Verejné obstarávanie - Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Lada
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí PREŠOV-ŠARIŠ
100.00 €
Zmena čl. V - Financovanie spoločného obecného úradu Odb.: Obec Lada
Dod.: Obec Kapušany
89.81 €
Odborná a poradenská činnosť školám a školským zariadeniam Odb.: Obec Lada
Dod.: Mesto Prešov
4.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský zväz záhradkárov miestna organizácia Lada, Predseda Kvetoslav Hudák
150.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Lada
Dod.: Evanjelický cirkevný zbor a.v.
150.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Lada
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina
150.00 €
Požitie hudobných diel a usporiadanie 8. obecného plesu v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
150.00 €
Zabezpečenie a realizácia menších obecných služieb pre evidovaného nezamestnaného, ktorému sa poskytuje hmotná núdza Odb.: Obec Lada
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Služba zabezpečovania zvozu a zhodnocovanie separovaného komunálneho odpadu pre obec prostredníctvom oprávnených organizácií Odb.: Obec Lada
Dod.: Združenie obcí EKOTORYSA
2.15 €
Kolektívna zmluva Odb.: Základná škola Lada
Dod.: Obec Lada
0.00 €
Otvorenie a vedenie bežného účtu Odb.: Obec Lada
Dod.: VÚB,a.s.
0.00 €
Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu Odb.: Obec Lada
Dod.: H+EKO spol., s.r.o.
0.00 €
Ekonomické poradenstvo pri odúčtovaní faktúry Odb.: Obec Lada
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
400.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00417079 Odb.: Obec Lada
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Úrazové poistenie - aktivačné služby Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
29.25 €
Externý manažment k projektu - Dodatok č. 1 Odb.: Obec Lada
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Odb.: Obec Lada
Dod.: PRODOSING s.r.o.
1128.00 €
Poistenie majetku - Multifunkčné ihrisko v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
25.90 €
Audit účtovnej uzávierky, audit súladu výročnej správy, audit hospodárenia obce za rok 2013 Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
650.00 €
Zber a následne zhodnocovanie odpadov a regenerácia jedlých olejov Odb.: Obec Lada
Dod.: Inta s.r.o.
0.00 €
Bezodplatný prevod Didaktickej techniky Odb.: Obec Lada
Dod.: Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
Chodník a odstavná plocha pre autobusy v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
19192.77 €
Rekonštrukcia chodníkov na ulici pri MŠ CH1 Odb.: Obec Lada
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
18388.57 €
Zakúpenie DSL Wifi Routra Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Stavebný dozor na stavbu: ,,Autobusová zastávka v obci Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
600.00 €
Stavebný dozor na stavbu: ,,Rekonštrukcia chodníkov na ulici pri Materskej škole - CH1" Odb.: Obec Lada
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
600.00 €
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Lada
Dod.: SSC
0.00 €
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: ROHAĽ Stav s.r.o.
2555.82 €
Deň matiek - vystúpenie detí Materskej školy v Lade Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
,,Spomaľovacie prahy na miestnych komunikáciách v obci Lada" - spomaľovacie prahy, osadenie dopravného značenia Odb.: Obec Lada
Dod.: ROHAĽ Stav s.r.o.
0.00 €
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác Odb.: Obec Lada
Dod.: DÚHA a.s.
0.00 €
Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Lada
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
0.00 €
Bezodplatné odovzdanie vyvolanej investície Odb.: Obec Lada
Dod.: SSC
0.00 €
Hromadná licenčná zmluva Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0.00 €
Hromadná licenčná zmluva Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0.00 €
Príjem a čerpanie dotácií na projekt Rekonštrukcia chodníkov na ulici pri materskej škole - CH1 Odb.: Obec Lada
Dod.: PRIMA banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Príjem a čerpanie dotácií na projekt Chodník a odstavná plocha pre autobusy v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: PRIMA banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zmluva k projektu Rekonštrukcia chodníkov na ulici pri amterskej škole - CH1 Odb.: Obec Lada
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
0.00 €
Zmluva k projektu Autobusová zastávka v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
0.00 €
,,Rekonštrukcia chodníka na ulici pri MŠ" Odb.: Obec Lada
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
0.00 €
,,Autobusová zastávka v obci Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Lada
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Vykonávanie činnnosti preventivára požiarnej ochrany obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
0.00 €
Ochrana pred požiarmi a BOZP Odb.: Obec Lada
Dod.: ATH-PO s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Lada
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina
150.00 €
Cenník za poskytovanie asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb Odb.: Obec Lada
Dod.: Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský zväz záhradkárov miestna organizácia Lada, Predseda Kvetoslav Hudák
150.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Lada
Dod.: Evanjelický cirkevný zbor a.v.
150.00 €
Audit účtovnej závierky Obce Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: Ing Jarmila Stopková - STO ÚČTOV
0.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 16.09.2011 Odb.: Obec Lada
Dod.: P3, s.r.o.
0.00 €
Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve č.: 11-46373 Odb.: Obec Lada
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
0.00 €
Kompletná dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky : ,, Autobusová zastávka v obci Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie uchádzačovi o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj Odb.: Obec Lada
Dod.: KOMUNÁLNA posťovňa, a.s.
0.00 €
Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s., pre depozitne produkty Odb.: Obec Lada
Dod.: VÚB,a.s.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu ,,Rekonštrukcia chodníkov na ulici pri materskej škole - CH 1 " Odb.: Obec Lada
Dod.: PRODOSING s.r.o.
0.00 €
"Poskytovanie služieb verejného obstarávania a služieb externého manažmentu projektu : Rekonštrukcia chodníkov na ulici pri materskej škole - CH 1 Odb.: Obec Lada
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
0.00 €
"Poskytovanie služieb verejného obstarávania a služieb externého manažmentu projektu : Autobusová zastávka v obci Lada" Odb.: Obec Lada
Dod.: BONA FIDE Prešov, s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve o pripojení č. TP5061123589911 Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o pripojení č. TP5061108460000 Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o pripojení č. 9900980684 Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Vzájomná spolupráca zmluvných strán pri organizovaní a financovaní projektu Tenis do škôl v období 14.5.-30.6.2012 a 10.9 - 10.10.2012 v priestoroch Školy a pre žiakov Školy. Odb.: Obec Lada
Dod.: Slovenský tenisový zväz
0.00 €
Multifunkčné ihrisko v obci Lada- dodatok č. 1 Odb.: Obec Lada
Dod.: DÚHA a.s.
0.00 €
Multifunkčné ihrisko v obci Lada Odb.: Obec Lada
Dod.: DÚHA a.s.
59399.74 €

Elektronické služby

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť